Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna (red. M.Jankowska, W.Jankowski)

Zoltán Kodály i jego pedagogika muzycznaCzym jest ta książka? Jest ona przede wszystkim zbiorem tekstów, które staraliśmy się dobrać tak, by tworzyły panoramę wiedzy o założeniach i głównych wątkach muzycznej pedagogiki węgierskiej zwanej pedagogiką, czy wręcz "metodą" Kodálya.

W części I, zatytułowanej "Zoltán Kodály - kompozytor, uczony i pedagog", przedstawiamy krótkie wprowadzenie do jego działalności muzycznej, naukowej i wychowawczej pióra biografa Kodálya, László Eöszego, uzupełnione wykładami i wypowiedziami o - w znacznym stopniu - osobistym, wspomnieniowym charakterze, innych uczniów i współpracowników kompozytora.

W części II, zatytułowanej "Kodály o wychowaniu muzycznym społeczeństwa", znalazł się wybór wypowiedzi samego Kodálya. Jesteśmy przekonani, że teksty te przybliżą Czytelnikom tę niezwykłą postać i ukażą jakże klarowny i przekonywający sposób formułowania myśli oraz głębię, a zarazem prostotę życiowej i estetyczno-pedagogicznej filozofii Kodálya.

Część III, zatytułowana "Pedagogika Kodálya. Podstawowe założenia, składniki i odniesienia" - to dość obszerny, ale raczej fragmentaryczny wybór prac różnych autorów, prezentujący główne zasady, elementy i aspekty pedagogiki Kodálya.

Część IV, zatytułowana "Pedagogika Kodalyowska na Węgrzech, w świecie i w Polsce", zawiera najmniej jednorodny materiał, tak jednak dobrany, by dawał możliwie wszechstronną informację o rozwoju i zasięgu idei Kodálya.

 
 

 

  

 

Jaki więc jest główny cel tej książki i komu ma ona służyć? Otóż chcielibyśmy, aby dotarła ona do jak najszerszych kręgów czytelników: nauczycieli szkół podstawowych i średnich, studentów wychowania muzycznego i innych kierunków muzycznych, także nauczania początkowego i przedszkolnego, wykładowców studiów nauczycielskich i nauczycieli szkół muzycznych. Sądzimy bowiem, że cel książki jest dwojaki. Tym, którzy są osobiście i głęboko zainteresowani (teoretycznie lub praktycznie) koncepcją Kodálya, ma ona służyć za przewodnik do bardziej samodzielnych studiów i jako źródło inspiracji do własnych poszukiwań metodycznych. Tym zaś, którzy z koncepcją tą zetknęli się niejako „mimochodem” lub też, jak to często bywa, z nie najbardziej kompetentnych źródeł, ma ona sprostować mylne przekonania i nieporozumienia, jakie narosły w Polsce, tak wokół istoty tej koncepcji, jak i celów jej upowszechniania.

źródło: Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna, "Przedmowa"Zbiór daje wgląd w oryginalne pisma i rozprawy na temat pedagogiki muzycznej Kodálya, podkreślając niejako przekonanie redaktorów zbioru, że droga do pełnego zrozumienia Kodálya wiedzie tylko przez poznanie go. Wśród autorów prac znajdują się muzykolodzy, badacze folkloru, kompozytorzy, artyści i nauczyciele. Są wśród nich byli uczniowie Kodálya i ich następcy, wychowankowie szkoły Kodályowskiej.
 

 

źródło: Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna, "Słowo wstępne"

 

 
red.: Mirosława Jankowska, Wojciech Jankowski
wyd.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne     Péter Erdei  ……… 7
Przedmowa     Mirosława Jankowska, Wojciech Jankowski  ……… 9


Część pierwsza
ZOLTÁN KODÁLY - KOMPOZYTOR, UCZONY I PEDAGOG

László Eösze     Drogi do Kodálya  ……… 16
Sándor Veress     Znaczenie Zoltána Kodálya dla muzyki naszego stulecia  ……… 34
László Vikár     Zoltán Kodály – folklorysta  ……… 44
Louis Kentner    Kodály, jego uczniowie i przyjaciele  ……… 53


Część druga
KODÁLY O WYCHOWANIU MUZYCZNYM SPOŁECZEŃSTWA

Zoltán Kodály     Chóry dziecięce  ……… 60
Zoltán Kodály     Węgierskie wychowanie muzyczne  ……… 70
Zoltán Kodály     Upowszechnianie muzyki poważnej  ……… 74
Zoltán Kodály     Węgierskie nauczanie instrumentalne  ……… 78
Zoltán Kodály     Kto jest dobrym muzykiem?  ……… 88
Zoltán Kodály     Przedmowa do podręcznika Erzsébet Szönyi „Muzyczne czytanie i pisanie”  ……… 105
Zoltán Kodály     Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym  ……… 110


Część trzecia
PEDAGOGIKA KODÁLYA. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, SKŁADNIKI I ODNIESIENIA

László Dobszay     Metoda Kodálya i jej podstawy muzyczne  ……… 118
Márta Nemesszeghy-Szentkirályi     Rola wychowania muzycznego w rozwoju osobowości człowieka,
    czyli o znaczeniu codziennego śpiewania w procesie wychowawczym  ……… 135
Erzsébet Szönyi     Zastosowanie solmizacji relatywnej w  wychowaniu muzycznym  ……… 142
Helga Szabó     Użyteczność improwizacji dla rozwoju muzycznego dzieci  ……… 147
Lájos Bárdos     „333 ćwiczenia solfeżowe” Zoltána Kodálya   ……… 157
Mihály Ittzés     Utwory pedagogiczne Kodálya i ich związek z muzyką europejską  ……… 183
Ildikó Herboly-Kocsár     Koncepcja Kodalyowska a muzyka XX wieku  ……… 194


Część czwarta
PEDAGOGIKA KODALYOWSKA NA WĘGRZECH, W ŚWIECIE I W POLSCE

Mihály Ittzés     Rozwój i upowszechnienie Kodalyowskiej koncepcji wychowania muzycznego
    na Węgrzech – Kalendarium  ……… 208
Zoltán Tarcai     Kształcenie nauczycieli muzyki na Węgrzech  ……… 216
Ágnes Horváth     Instytut Pedagogiki Muzycznej im. Zoltána Kodálya w Kecskemét  ……… 222
Ida Erdei     O adaptacjach pedagogiki Kodálya  ……… 232
Katarzyna Dadak-Kozicka     Idea Zoltána Kodálya w Ameryce Północnej  ……… 246
Barbara Kamińska     Zastosowanie koncepcji Kodálya w świetle wyników badań  ……… 260
Wojciech Jankowski     Ruch Kodalyowski w Polsce  ……… 269

Noty o autorach węgierskich  ……… 276
Zbiory ćwiczeń Zoltána Kodálya  ……… 280
Bibliografia  ……… 285