Kodalyowskie inspiracje II (red. Mirosława Jankowska)

Kodalyowskie inspiracje II

 
Prezentowany tom, "Kodalyowskie inspiracje II" to wyłącznie kodalyowskie doświadczenia polskich nauczycieli muzyków, sukcesy ale też porażki. Książka jest adresowana głównie do osób, które mają już pewną wiedzę o tej koncepcji. Ale wciąż wracamy do zagadnień, które leżą u podstaw "metody" Kodálya i taki właśnie jest tytuł części pierwszej.
(...) Część druga ("Klasy kodalyowskie") jest poświęcona klasom "śpiewającycm", czyli klasom ogólnokształcącym z rozszerzonym programem muzyki. (...) Klasy eksperymentalne pracowały według obowiązującego wówczas programu "Muzyki", ale uzupełnionego według potrzeb wdrażanej metody. Zamieszczone uzupełnienia dla trzech klas pozwalają prześledzić początki kształtowania się dzisiejszego, "kodalyowskiego"  programu nauczania.
(...) Część trzecią ("Metoda Kodálya w szkołach muzycznych i chórach") otwierają wypowiedzi Magdaleny Hruszwickiej i Magdaleny Lesickiej - prezentują doświadczenia autorek w próbach wdrożenia elementów koncepcji Kodálya w szkołach muzycznych. (...) O stosowaniu metody relatywnej na trzecim stopniu kształcenia, w akademii muzycznej, pisze Barbara Stencel (...). Metoda relatywna stosowana jest także w chórach szkolnych i amatorskich (...). Zamieszczony tu opis pracy chóru, w którym stosowane są elementy tej metody (...) ukazuje jak można dzięki tej metodzie wzbogacić warsztat pracy z chórem (każdym!), jak rozwijać uzdolnienia i zainteresowania chórzystów.
(...) Każdy kolejny tom serii kodalyowskiej ukazuje jak idee Kodálya wciąż znajdują żywy rezonans w wielu środowiskach, jak wciąż inspirują do działania i współpracy. Wielu nauczycieli szuka wskazówek, co należy zrobić, by w szkole powszechnej prowadzić klasy "śpiewające",  jak przygotować program i materiał nauczania dla tych klas. (...) Zamieszczone w tym tomie wypowiedzi pomogą im w podjęciu dobrych decyzji i ułatwią zadanie. (...).
 

źródło: Kodalyowskie inspiracje II, "Wprowadzenie" - M.Jankowska

 

seria: Pedagogika muzyczna Zoltána Kodálya. Materiały źródłowe i opracowania. Tom 10.
red.: Mirosława Jankowska.
wyd.: Akademia Muzyczna im. F. Chopina. Warszawa 2008.

Zamów książkę!

 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

 
 
 

Wprowadzenie (Mirosława Jankowska) .......... 7

I - U podstaw "Metody Kodálya" .......... 15
     B. Stencel - System Zoltána Kodálya w pierwszych
               polskich opracowaniach kodalyowskich.......... 17
     W. Jankowski - Metoda relatywna w kształtowaniu
               słuchu funkcjonalnego
 .......... 27
     B. Kamińska - O pożytkach uprawiania muzyki
               i trudnościach ich badania naukowego .......... 42
 
 
 
 

 

II - Klasy kodalyowskie .......... 53
     W. Jankowski - Polskie klasy śpiewające - 
              doświadczenia i perspektywy .......... 55
          Wykaz klas kodalyowskich  .......... 62
          Uzupełnienia do programu "Muzyki" w pierwszych
               eksperymentalnych klasach kodalyowskich  .......... 64
     A. Waluga - Program nauczania muzyki w klasach I-III 
               (wybrane fragmenty)
 .......... 69 
     A. Waluga - Rozkład materiału w klasach I-III "śpiewających".......... 76
     A. Drogosz-Szymańska - "Rozśpiewana szkoła" - 
                podręcznik i przewodnik metodyczny  .......... 99
     D. Lenska - Moje klasy śpiewające
                 doświadczenia i wnioski  .......... 106
 
 
 

 

III - "Metoda Kodálya" w szkołach muzycznych i chórach .......... 121
 
 
 
 
     M. Hruszwicka - O komplet muzycznych sztućców .......... 123
     M. Lesicka - Chciałam stosować "Kodalya" .......... 128
     B. Stencel - Propozycja autorska zastosowania metody relatywnej
                   w kształceniu słuchu muzycznego  .......... 133
                         1. Uzasadnienie wyboru metody  .......... 133
                         2. Rodzaje ćwiczeń stosowanych w procesie nauczania  .......... 142
                         3. Postępowanie metodyczne przy realizacji
                             podstawowych typów ćwiczeń  .......... 155
                         4. Przykłady realizacji wybranych ćwiczeń  .......... 185
                         5. Podsumowanie  .......... 205
     Z. Tupczyński - Zastosowanie elementów metody Kodálya w pracy
                    Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
                    w Warszawie  ..........206
                         1. Rozśpiewanie  .......... 207
                         2. Emisja głosu. Dykcja  .......... 217
                         3. Solfeż  .......... 220
                         4. Praca nad utworami z zastosowaniem
                             solfeżu relatywnego .......... 222
                         5. Folklor w repertuarze i pracy Zespołu  .......... 237
 
 

 

Contents.......... 240

 
 
 
Summary......... 242