Wykłady i warsztaty w ramach Dni otwartych:

 

Dyrygentury chóralnej

 • „Tekst jako podstawa interpretacji utworów chóralnych"- prowadzący prof. Iwona Melson

Warsztaty mają na celu ukazanie wpływu, jaki w muzyce wokalnej odgrywa warstwa słowna. Materiałem do rozważań i wspólnie z uczestnikami przeprowadzonej interpretacji będą wartościowe przykłady poezji polskiej, stanowiące inspirację twórczą dla kompozytorów utworów chóralnych.

 

 • „Niekonwencjonalne sposoby wykorzystania głosu ludzkiego. Wybrane przykłady z twórczości XX i XXI wieku” - prowadzący st.wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Słyszę . . . głosy?. . . ale skąd? . . . Jak brzmi głos przetwarzany elektronicznie? Czy głos ludzki zawsze zabrzmi jak głos? Czy ciało ludzkie śpiewa poruszając się? Wreszcie, jaką muzykę pisze kompozytor w XXI wieku? Na te i na inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas godzinnego warsztatu poświęconego niekonwencjonalnym sposobom wykorzystania głosu ludzkiego w twórczości kompozytorskiej XX i XXI wieku.

 

 • „Ars persuadendi. Muzyka jako sztuka przemawiania” – prowadzący adt dr Maria Piotrowska – Bogalecka

Celem zajęć jest zgłębienie idei barokowej ars oratoria – jako skonwencjonalizowanego języka muzycznego. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady wybranych figur retoryczno-muzycznych, a uczestnicy będą mieli również okazję wspólnego wykonania utworu, będącego ilustracją wybranych figur. 

 

 • Symboliczne znaczenie instrumentów muzycznych – prowadzący adt dr Wojciech Stępień

Znaczenie utworu muzycznego bardzo często ukryte jest w zastosowaniu przez kompozytora określonej obsady wykonawczej. Celem wykładu będzie przybliżenie symboliki trzech instrumentów muzycznych: rogu, trąbki oraz fletu.

 

 • "Vademecum młodego wokalisty: sztuka oddychania" oraz "Vademecum młodego wokalisty: podstawy emisji i higieny głosu" – prowadzący ks. dr hab. Paweł Sobierajski

"Vademecum młodego wokalisty: sztuka oddychania" - podczas części teoretycznej zaprezentowane zostaną istotne informacje na temat budowy oraz działania aparatu oddechowego wokalisty; w części praktycznej poprzez wspólne ćwiczenia uczestnik warsztatów pogłębi swą sprawność oddechową oraz pozna nowe sposoby optymalizacji swego oddechu funkcjonalnego.

"Vademecum młodego wokalisty: podstawy emisji i higieny głosu" -część teoretyczna warsztatów będzie zawierać istotne informacje na temat ważnych kwestii związanych z emisją oraz higieną głosu; w części praktycznej uczestnicy warsztatów podejmą ćwiczenia artykulacyjne w celu doskonalenia swej wymowy.

 

 • „Walory emisji i higieny głosu w śpiewie chóralnym” – prowadzący st. wykł. Mirosława Jasielska

 

Edukacji artystycznej

 

 • "Społeczna rola muzyki na przykładzie wybranych projektów edukacyjnych"– prowadzący adt dr Grażyna Darłak

W ramach wykładu zostanie podjęta dyskusja na temat społecznej roli muzyki. Podstawą dyskusji stanie się projekcja filmu "Rytm to jest to" dokumentującego projekt realizowany przez Filharmonię Berlińską pod dyrekcją sir Simona Rattle'a.

 

 • „Muzyka w świecie Tolkiena” oraz „Jest taki obraz: "Muzyczne piekło" Hieronima Boscha” - prowadzący st. wykł. Iwona Mida

„Muzyka w świecie Tolkiena”. W ramach warsztatu proponuję rozważania dotyczące roli muzyki w filmie na przykładzie głośnych ekranizacji Tolkienowskich - „Władcy pierścieni” i „Hobbita”. Pierwszą część zajęć stanowi multimedialna prezentacja poświęcona literackiemu oryginałowi oraz charakterystyce muzyki Howarda Shore’a w filmie „Władca pierścieni”. Część druga – w założeniu interaktywna – ma posłużyć wymianie opinii i dyskusji na temat ścieżki dźwiękowej „Hobbita”. 

„Jest taki obraz: "Muzyczne piekło" Hieronima Boscha”. Warsztat jest próbą połączenia dwóch sztuk – malarstwa i muzyki. Bohater główny tej wzrokowo-słuchowej relacji to obraz niderlandzkiego malarza z XV wieku Hieronima Boscha, znany pod tytułem „Muzyczne piekło”. Malarz, odkryty na nowo w XX wieku przez surrealistów, wciąż zaskakuje wyobraźnią, niezwykłą nawet dla współczesnego odbiorcy. Po wnikliwej analizie elementów plastycznych obrazu nastąpi słuchanie różnych fragmentów muzycznych, proponowanych przez prowadzącą oraz uczestników warsztatu, zakończone ich omówieniem pod kątem ‘odpowiedniości’ do dzieła Boscha. 

 

Rytmiki

 

 • „Rytmika w kontekście neuropedagogiki” – prowadzący prof. Barbara Bernacka

„Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro”, Heraklit, VI wiek p.n.e. Wykorzystując silne strony mózgu, rytmika łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwalając uczniom na samodzielne szukanie rozwiązań. Ukazując możliwości rozwijania kreatywności i innowacyjnego myślenia, warsztat ukazuje rytmikę, której istotnym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów i drugim, nie mniej ważnym - bezpieczna i przyjazna atmosfera.

 

 • Rozwój wyobraźni twórczej metodą rytmiki – prowadzący adt dr Barbara Dutkiewicz

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą metodą rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a. Metoda ta jest jedną z metod umuzykalniania i daje możliwość muzykowania wokalnego, instrumentalnego i ruchowego. Proponowane zajęcia ukierunkowane są na pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia i działania dzięki zastosowaniu ćwiczeń rozwijających m.in. wyobraźnię dźwiękową, przestrzenną i ruchową. Praca nad rozwijaniem wyobraźni dźwiękowej przebiega tu w korelacji z metodą solfeżu dalcrozowskiego. Większość zaplanowanych ćwiczeń pozwala również na rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem oraz pracy w grupie, co w efekcie prowadzi do wspólnego muzykowania.

 

 • „Harmonia w muzyce, śpiewie i ruchu". Warsztat rytmiki z elementami solfeżu: ćwiczenia wielogłosowe, kanon głosowo-ruchowy i inne wybrane zagadnienia metrorytmiczne – prowadzący mgr Iga Eckert

Tematyka zajęć warsztatowych dotyczy kształcenia słuchu harmonicznego oraz harmonii ogólnie. Ćwiczenia z zakresu metrorytmiki i solfeżu dalcroze'owskiego spełniają nie tylko rolę treningu słuchu, pamięci i koordynacji słuchowo-ruchowej lecz również walory artystyczne. Wykonywanie kanonów rytmicznych, głosowych, ruchowych i połączenie ich z muzyką wewnętrzną – tworzoną przez uczestników oraz zewnętrzną – odtwarzaną, staje się fundamentem do improwizacji i twórczych poszukiwań w zakresie szeroko pojętej wielogłosowości i relacji między dźwiękami. Te natomiast kierują nas w stronę lepszej komunikacji i współdziałania w grupie, a co za tym idzie – do poznawania i kształtowania relacji międzyludzkich.

 

Muzykoterapii

 

 • „Rola improwizacji w kontekście terapeutycznym” – prowadząca adt dr Ludwika Konieczna – Nowak, mgr Sara Knapik – Szweda, mgr Dominika Dopierała

W ramach warsztatów „Rola improwizacji w kontekście terapeutycznym” uczestnicy włączą się w twórcze, spontaniczne eksperymentowanie z melodią i rytmem. Zabawy, podczas których obecna będzie zarówno indywidualna ekspresja członków grupy jak i praca zespołowa sprzyjać będą integracji i kreatywności.